TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kehtivad alates 23.09.2019, muudetud 11.08.2022

 1. Mõisted ja pooled
  1.1. TegevusTe OÜ (edaspidiselt lühendatult kui TegevusTe) teenuste Üldtingimused reguleerivad Kliendi ja TegevusTe (edaspidiselt koos ka Pooled) vastastikusi õigusi ja kohustusi Kliendile TegevusTe poolt teenuse osutamisel.
  1.2. Kliendina käsitletakse isikut, kellele TegevusTe teenust osutab või kes on avaldanud soovi, et TegevusTe temale teenust osutaks. Üldtingimustes eeldatakse, et Klienti esindab tema seaduslik esindaja.
  1.3. Teenus tähendab Üldtingimustes esmast konsultatsiooni, tegevusteraapia teenust, koera kaasavat tegevusteraapiat, sensoorse integratsiooni teraapiat, alternatiivkommunikatsiooni õppe teenust, eripedagoogi teenust, mänguteraapia teenust, muusikateraapia teenust, liikumistundi, tantsutundi, loovustundi ja beebikooli teenust.
  1.4. Vastuvõtt tähendab üldtingimustes TegevusTe töötaja ja Kliendi kohtumist TegevusTe ruumides või teatud juhtudel muus kokkulepitud asukohas Teenuse osutamise eesmärgil.
 2. Lepingu sõlmimine
  2.1. Teenuste üldtingimused hakkavad TegevusTe ja Kliendi vahel kehtima hetkest, mil Klient avaldab soovi broneerida TegevusTes vastuvõtuaega.
  2.2. Klient avaldab soovi broneerida vastuvõtuaeg TegevusTes:
  2.2.1. Facebooki leheküljel https://www.facebook.com/tegevuste/?ref=br_rs;
  2.2.2. telefoni teel TegevusTe kodulehel http://www.tegevuste.ee esitatud telefoninumbril;
  2.2.3. elektronkirja teel aadressil info@tegevuste.ee;
  2.2.4. TegevusTe vastuvõtulauas.
  2.3. TegevusTe broneerib Kliendile esimese vaba vastuvõtu või Kliendi soovil hilisema vaba vastuvõtu.
  2.4. Pärast esmakordset teenuse osutamist sõlmib TegevusTe Kliendiga teenuse osutamise lepingu, et reguleerida pooltevahelisi suhteid teenuse osutamisel. Teenuse osutamise leping loetakse poolte vahel sõlmituks hetkest, kui Klient ja TegevusTe seaduslik esindaja on allkirjastanud vastavasisulise lepingu. Klient on kohustatud tagastama teenuse osutamise Lepingu digiallkirjastatud eksemplari TegevusTele.
 3. Broneerimine
  3.1. Teenuse osutamise broneering jõustub, kui TegevusTe on Kliendiga kokku leppinud vastuvõtu aja ja koha.
  3.2. Klient saabub TegevusTesse 5 minutit enne tema vastuvõtu algust.
  3.3. Kliendi seaduslik esindaja võtab TegevusTe esmavastuvõtule kaasa fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba).
  3.4. Juhul kui Klient hilineb ette teatamata vastuvõtule enam kui 20 minutit, on TegevusTel õigus teenuse osutamisest loobuda ja arvestada vastuvõtutasust 50% teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.
  3.5. Juhul kui Klient ei saa broneeritud ajal vastuvõtule tulla, teavitab ta sellest TegevusTet esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtu algust. Mida varem Klient mittetulemisest ette teatab, seda tõenäolisemalt saab TegevusTe samal vastuvõtuajal aidata teist klienti. Kui Klient on vastuvõtust loobumisest andnud teada vähemalt 24 tundi enne vastuvõtuaega, tühistab Tegevuste Kliendi vastuvõtuaja. Kui Klient soovib, broneeritakse talle uus vastuvõtuaeg.
  3.6. Kui Klient teatab vastuvõtule mittetulemisest ette vähem kui 24 tundi enne vastuvõtuaega või ei teata sellest üldse, on TegevusTel õigus küsida teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks 50% teenuse hinnast.
  3.7. Erandina on kodulehe, Facebooki, telefoni või e-posti teel tehtud vastuvõtu broneeringute puhul Kliendil seadusest tulenevalt õigus broneering tühistada (lepingust taganeda) kuni 14 päeva jooksul alates broneerimisest. Kui Klient nõustub TegevusTe poolt pakutud vastuvõtuajaga, mis jääb 14-päevase taganemistähtaja sisse, loetakse, et Klient on taotlenud Teenuse osutamist taganemistähtaja jooksul. Sellisel juhul on TegevusTe tulnud Kliendile vastu, pakkudes aega taganemistähtaja jooksul ning Klient kaotab taganemisõiguse 24 tundi enne broneeritud vastuvõtuaja algust.
  3.8. TegevusTel on õigus teenuste hinnakirja muuta. Klient tasub esmavastuvõtu eest teenuste osutamise ajal TegevusTes kehtivale hinnakirjale.
 4. Teenuse osutamise kestus
  4.1. Esmase konsultatsiooni ja arengu hindamise kestus on kuni 1,5 tundi. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.2. Tegevusteraapia vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.3. Koera kaasava tegevusteraapia vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.4. Sensoorse integratsiooni teraapia vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.5. Alternatiivkommunikatsiooni õppe vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.6. Eripedagoogi vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.7. Mänguteraapia vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.8 Muusikateraapia vastuvõtu kestus on üks tund, millest 45 minutit pakub TegevusTe töötaja teenust Kliendile ning 15 minutit annab Kliendi seaduslikule esindajale tagasisidet. Kokkuleppel kliendiga on võimalik teenuse pakkumise aega lühendada.
  4.9. Liikumistunni kestus on kas 45 või 60 minutit, vastavalt lapse arengutasemele. Klient peab enne liikumistunni algust olema kohal vähemalt 5 minutit varem, et olla tantsutunni alguseks valmis.
  4.10. Tantsutunni kestus on kas 45 või 60 minutit, vastavalt lapse arengutasemele. Klient peab enne tantsutunni algust olema vähemalt 5 minutit varem kohal, et olla tantsutunni alguseks valmis.
  4.11. Loovustunni kestus on kas 30 või 45 minutit, vastavalt lapse arengutasemele. Klient peab enne loovustunni algust olema vähemalt 5 minutit varem kohal, et olla loovustunni alguseks valmis.
  4.12. Beebikooli megamixi tunni kestus on 30 minutit. Klient peab enne tunni algust olema vähemalt 5 minutit varem kohal, et olla tunni alguseks valmis.
 5. Poolte õigused ja kohustused
  5.1. Klient ja TegevusTe töötajad käituvad üksteisega lugupidavalt.
  5.2. TegevusTe on kohustatud:
  5.2.1. osutama Kliendile Teenust;
  5.2.2. teavitama Klienti tema Teenusega seotud asjaoludest, teenuse osutamise käigust ja tulemustest;
  5.2.3. hoidma saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku, terviseseisundi ja eraeluliste detailide kohta;
  5.2.4. teenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama;
  5.2.5. võimaldama Kliendile uudiskirjade vormis teavet elukvaliteedi ja toimetuleku tõstmise eesmärgil.
  5.3. Klient on kohustatud:
  5.3.1. ilmuma vastuvõtule või liikumistundi kokkulepitud ajal;
  5.3.2. teavitama TegevusTet esimesel võimalusel kokkulepitud ajal vastuvõtule ilmumise võimatusest, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne vastuvõtu aega. Juhul, kui Kliendil ei ole võimalik teavitada TegevusTe teenuse osutamisele ilmumise võimatusest eeltoodud aja sees, kohustub ta seda tegema esimesel võimalusel;
  5.3.3. avaldama TegevusTele tõeselt ja oma parima arusaama järgi kõik vajalikud asjaolud;
  5.3.4. täitma täpselt TegevusTe poolt antud juhiseid ja osutama kaasabi, mida TegevusTe lepingu täitmiseks vajab;
  5.3.5. tasuma talle osutatud teenuste eest vastavalt Kliendile teenuste osutamise ajal TegevusTes kehtivale hinnakirjale, millega saab tutvuda TegevusTe kodulehel. Juhul, kui teenus pole märgitud TegevusTe hinnakirjas, lepivad Pooled teenuse hinnas eraldi kokku;
  5.3.6. hoidma saladuses grupitundides teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid teiste kliendi isiku, terviseseisundi ja eraeluliste detailide kohta;.
  5.4. TegevusTel on õigus lükata vastuvõtt edasi, kui:
  5.4.1. see on TegevusTe hinnangul Kliendi seisundit arvestades mõistlik;
  5.4.2. ettenägematu töökorraldusliku probleemi (näiteks töötaja haigestumise või elektrikatkestuse) tõttu ei ole teenuse osutamine kokkulepitud ajal võimalik;
  5.4.3. kliendi ja TegevusTe töötaja vahel tekkinud konflikti tõttu on TegevusTe hinnangul mõistlik suunata Klient teise TegevusTe töötaja vastuvõtule;
  5.4.4. klient on jätnud tasumata varasemate vastuvõttude eest vastavalt TegevusTe esitatud arvete alusel.
  5.5. TegevusTe teavitab klienti vastuvõtu edasilükkamisest esimesel võimalusel ja pakub välja esimese vaba vastuvõtuaja.
  5.6. Kliendi seaduslikul esindajal on õigus olla aktiivselt kaasatud teenuse osutamise protsessi ning olla TegevusTe töötaja poolt teenuse osutamise aja piires ära kuulatud.
  5.7. Kliendil on õigus saada informatsiooni teenuse tasu ja selle laekumisega seotud küsimustes.
  5.8. Klient ja TegevusTe teevad parima võimaliku tulemuse saavutamiseks koostööd. Klient järgib TegevusTe töötaja antud soovitusi, eesmärgiga säilitada ja/või tõsta Kliendi toimetulekut igapäevaelus.
  5.9. TegevusTe osutab teenust üldreeglina eesti keeles. TegevusTe osutab Kliendiga kokkuleppel teenust muus keeles, arvestades Kliendi ja vastavat teenust osutava TegevusTe töötaja keeleoskust.
 6. Teenuse eest tasumine
  6.1. TegevusTel on õigus nõuda Kliendilt teenustasu järgmiselt:
  6.1.1. igakordselt peale teenuse osutamise lõppu;
  6.1.2. ühekordse tasuna ühe kalendrikuu lõikes.
  6.2. TegevusTel on õigus teenuste hinnakirja muuta.
  6.3. Klient on kohustatud tasuma talle osutatud teenuste eest vastavalt Kliendile teenuste osutamise ajal TegevusTes kehtivale hinnakirjale, millega saab tutvuda TegevusTe kodulehel. Juhul, kui teenus pole märgitud TegevusTe hinnakirjas, lepivad Pooled teenuse hinnas eraldi kokku.
  6.4. Klient tasub talle osutatud teenuste eest TegevusTe poolt esitatud arve alusel 7 kalendripäeva jooksul alates arve saamisest. TegevusTel on õigus küsida hilisemal maksmisel seaduses ettenähtud viiviseid.
  6.5. Juhul, kui Klient ei nõustu talle TegevusTe poolt väljastatud arvega, kohustub ta esitama põhjendatud vastuväited arve osas TegevusTele kirjalikult hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul alates arve saamisest, vastasel juhul kaotab Klient õiguse esitada arve suhtes vastuväiteid.
 7. Teenuse osutamisest keeldumine
  7.1. TegevusTel on õigus Kliendile teenuse osutamisest keelduda, kui:
  7.1.1. Klient on seisundis, millega ta võib seada ohtu nii enda, kolmanda isiku või/ja TegevusTe töötaja tervise;
  7.1.2. Klient rikub oma kohustusi, mis tulenevad suuliselt või kirjalikult kokkulepitud Teenuse osutamise lepingust, Üldtingimustest või õigusaktidest;
  7.1.3. Klient ei avalda TegevusTele teenuse osutamiseks vajalikku teavet;
  7.1.4. Klient rikub TegevusTele teenuse osutamiseks kaasabi osutamise kohustust, sh ei nõustu põhiteenuse osutamisel kaasnevate tegevustega, ilma milleta ei ole põhitegevuse osutamine otstarbekas;
  7.1.5. TegevusTe töötajal ei ole võimalik Kliendiga temale arusaadavas keeles suhelda, mistõttu võib teenus osutuda Kliendile ebasobivaks;
  7.1.6. Klient käitub TegevusTe töötajaga lugupidamatult;
  7.1.7. Klient rikub teenuse osutamise eest TegevusTele tasu maksmise kohustust;
  7.1.8. Klient taotleb teenuse osutamist tingimustel, mis on vastuolus lepingu või Üldtingimustega.
 8. Isikuandmete töötlemine
  8.1. TegevusTe töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Kliendile Teenuse osutamiseks ning sellega kaasnevaks, sh Teenuse osutamise dokumenteerimiseks. Teenuse osutamiseks võib olla vajalik, et TegevusTe OÜ töötaja tutvuks kliendi isikuandmetega mistahes vormis andmekandjal, mille kohta annab klient igakordse nõusoleku. Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs Kliendi andmetele üksnes tema nõusolekul. Kliendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.
  8.2. TegevusTe töötajad kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid Kliendi isiku ja tema terviseseisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Kliendi kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, välja arvatud kui Klient on andnud selleks nõusoleku või kolmandatel isikutel on selleks seaduslik õigus. Saladuse hoidmise kohustusest võib mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmisel võib Klient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid.
  8.3. Klient ning tema seaduslik esindaja kohustuvad hoidma saladuses neile Teenuse osutamisel teatavaks saanud andmeid kolmanda isiku ja tema terviseseisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et teiste klientide kohta dokumenteeritud informatsioon ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele.
  8.4. Kliendil on õigus otsustada, kellele tohib TegevusTe tema terviseseisundi kohta teavet anda ning kellele mitte. Kliendil on õigus tutvuda kõikide tema kohta käivate andmetega, esitades selle kohta igakordselt kirjaliku taotluse.
  8.5. TegevusTe väljastab Kliendi seadusliku esindaja soovi korral hinnanguid ja soovitusi.
  8.6. TegevusTel on õigus teenuse osutamist salvestada teenuse osutamise dokumenteerimise eesmärgil.
  8.7. Teiste klientide isikuandmete kaitse eesmärgil on TegevusTes pildistamine, heli salvestamine ja filmimine lubatud üksnes TegevusTe juhatuse kirjalikul nõusolekul.
  8.8. TegevusTe võib töödelda Kliendi kontaktandmeid uudiskirjade ja muu Kliendile huvi pakkuda võiva sisu saatmiseks. Kehtiva õiguse alusel on Kliendil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete sellisele töötlemisele ning Kliendil on alati õigus loobuda järgmiste uudiskirjade saamisest, järgides iga uudiskirja juures olevaid juhiseid.
 9. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
  9.1. Leping lõppeb Poolte kokkuleppel või õigusaktides toodud alustel, mh teenuse osutamise lõppemisega.
  9.2. Kliendil on õigus Leping igal ajal üles öelda. Kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 24h enne broneeritud vastuvõttu, on kliendil kohustus tasuda 50% vastuvõtu tasust.
  9.3. TegevusTel on õigus teenuse osutamise leping kirjaliku avaldusega üles öelda mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa temalt kõiki asjaolusid arvestades teenuse osutamise jätkamist oodata. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige, kuid mitte ainult:
  9.3.1. kliendi poolt arvete tasumisega oluline viivitamine või vastuvõttudele korduv ilmumata jätmine;
  9.3.2. Üldtingimuste punktis 6.1 nimetatud juhtude korduval rikkumisel.
  9.4. Lepingu lõppemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Lepingu alusel osutatud teenuste eest. TegevusTe ja Klient vastutavad Lepingus ja teenuse osutamise lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest Lepingus ja õigusaktides ettenähtud korras.
 10. Lõppsätted
  10.1. Teenuse osutamise lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  10.2. TegevusTe ei anna Teenusele garantiid.
  10.3. TegevusTe poolt osutatav Teenus on tulumaksuvaba.
  10.4. Mistahes teenuse osutamise lepingu muudatused tuleb sõlmida kirjalikult ja allkirjastada poolte poolt. TegevusTe võib Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, muudatused jõustuvad arvates Üldtingimuste avaldamisest. TegevusTe kohustub Üldtingimuste muudatustest Klienti teavitama. Kohaseks teavitamiseks loetakse TegevusTe poolt Üldtingimuste muudatusest teavitamist TegevusTe kodulehekülje http://www.tegevuste.ee kaudu.
  10.5. Üldtingimuste üksiku sätte kehtetus tema vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Üldtingimuste või teiste Üldtingimuste sätete kehtetust. Ulatuses, mille võrra selline kehtetus või tühisus muudab oluliselt poole õigusi või kohustusi, võib sellist sätet muuta.
  10.6. Pooled püüavad kõik Teenuse osutamise lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused kohtus, kusjuures esimese astme kohtuks on Harju Maakohus.