TegevusTe koolituskeskus KogemusTe

TegevusTes aastate jooksul saadud kogemuste põhjal saime aru, et kui oluline on neid kokku kogutud teadmisi edasi anda ja teistega jagada. Sellest jagamise ideest sai alguse meie uus tore valdkond, meie koolituskeskus KogemusTe.

Siia alla oleme koondanud kõik sihtgrupid, kellega soovime oma kogemusi ja teadmisi jagada. KogemusTe on loodud, et jagada kogemusi ja pakkuda täiendõpet alates erialakolleegidest kuni pedagoogide ja teiste lastega tegelevate erialaesindajate või lastevanemateni välja.


Eriliste laste kaasamine lasteaia ja algklasside liikumistundidesse

Sihtgrupp: liikumistundide juhendajad/treenerid/õpetajad lasteaedades ja algklassides, kes soovivad mõista, kuidas kaasta erivajadusega lapsi liikumistundidesse

Koolituse eesmärk

 1. Anda baasteadmised erivajadustest ning nendega kaasnevatest eripäradest;
 2. selgitada kuidas eripäradega grupitunnis toime tulla;
 3. õpetada liikumistunni ülesehitust ja tutvustada erinevaid võimalusi tunni sisustamiseks.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 1. teab, mis on erivajadused ning nendega kaasnevad eripärad;
 2. oskab toime tulla erivajadustega kaasnevate eripäradega;
 3. oskab vastavalt laste erivajadustele luua liikumistunni kava ning välja valida sobivad tegevused tunni sisustamiseks.

Maht: 8 tundi
Hind: 120€ osaleja/grupile kokkuleppel

Toimumisaeg:
Lisainfo: info@tegevuste.ee


Lapsega mängimine – miks ja kuidas?

Sihtgrupp: 2-7 aastaste laste vanemad, tugiisikud ja teised lastega tegelevad täiskasvanud, kes soovivad mõista lapse mängimise vajadust, kui vahendit lapse kasvatamisel ja arendamisel.

Eesmärk

 1. Anda baasteadmised tegevusteraapiast, mänguteooriatest ja mängimise. vajalikkusest ning mõista kuidas see mõjutab lapse arengut;
 2. selgitada, et mängimine on väikelaste üks põhivajadusi, kus täiskasvanud mängupartner aitab kaasa lapse füüsilisele, sotsiaalsele, emotsionaalsele ja vaimsele arengule;
 3. õpetada mänge looma ja neid mängima.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • teab, mis on tegevusteraapia ning oskab märgata tegevusterapeudi rolli ühiskonnas;
 • tunneb lapse arengut ja mängu olulisust ning oskab seda seostada tegevusvõimega;
 • oskab vastavalt lapsele välja valida ja/või luua eakohaseid mänge. 

Maht: 4 tundi
Hind: 55€ osaleja/grupile kokkuleppel

Toimumisaeg:
Lisainfo: info@tegevuste.ee


Lastel esinevad käeliste oskuste probleemid ning tegevusterapeudi sekkumine

Sihtgrupp: 2-10 aastaste laste vanemad, tugiisikud ja õpetajad, kes soovivad mõista, kuidas toetada nõrkade käeliste oskustega last

Eesmärk

 1. Anda ülevaade käeliste oskuste olulisusest.
 2. Anda baasteadmised lastel esinevatest käelistest probleemidest ja selgitada, kuidas need mõjutavad lapse arengut.
 3. Õpetada praktilisi võtteid, tegevusi ja töövahendeid, millega toetada käeliste probleemidega last.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 1. teab käeliste oskuste olulisust igapäevaelus;
 2. teab enamlevinud lastel esinevaid käelisi probleeme ja teab, kuidas need mõjutavad lapse arengut;
 3. teab ja oskab valida lähenemisi ja töövahendeid, et toetada käeliste probleemidega last.

Maht: 6 tundi
Hind: 90€ osaleja/grupile kokkuleppel

Toimumisaeg:
Lisainfo: info@tegevuste.ee